CURRICULUM

HOJO UNDŌ

Hojo Undō Dai Ichi
1 - Jōdan Uchi (front)
2 - Jōdan Naname Uchi (cou)
3 - Chūdan Yoko Uchi (côtes)
4 - Gedan Yoko Uchi (cheville)
5 - Chūdan Kake Uke, Tsuki (gorge)

 

Hojo Undō Dai Ni
6 - Gedan Harai Uke, Jōdan Naname Uchi (cou)
7 - Gedan Hane Uke, Gedan Nuki Bō (dessus pied)
8 - Sunakake (yeux)
9 - Gedan Osae Uke
10 - Kaeshi Uchi, Kaeshi Zuki (menton, gorge)

Hojo Undō Dai San
11 - Gedan Yoko Uke, Jōdan Naname Uchi (cou)
12 - Jōdan Naname Uchi, Jōdan Nuki Bō (cou, yeux)
13 - Chūdan Nagare Uchi , Gedan Uke, Jōdan Naname Uchi (cou)
14 - Gedan Yoko Uke, Gedan Osae Uke, Jōdan Naname Uchi (cou)
15 - 「Goren Da」 Jōdan Naname Uchi (cou), Kaeshi Uchi (menton), Jōdan Uchi (tête), Chūdan Kaeshi Uchi (côtes), Jōdan Naname Uchi (cou)


     KUMIB
Ō


Shōdan kumibō
1 -> 4 départ en Zenkutsu dachi
5 - départ en Nekoashi

Kumibō
Kumibō 1 -> 15
départ Nekoashi


     KATA / BUNKAI

 

Shu-shi nu kun 周氏之棍
Cho-un nu kun 朝雲之棍
Sakugawa nu kun 佐久川之棍
Chikin nu kun 津堅之棍
Shiishi nu kun 添石之棍

(Shōrinji ryū 少林寺流)
Tokunmi nu kun 徳嶺之棍
Tokumine Pēchin → Kedahana Gisa → Kyan Chōtoku → Nakazato Jōen → Oyakawa Hitoshi

Kata non-transmis par Matayoshi Shinpō
又吉真豊が伝えてない型
Ufugushiku Sakugawa nu kun (Ufubo-)  大城佐久川之棍 (大棒)
Hasshaku bo- 八尺棒
Shirataru- nu kun 白尊之棍
Ufutun bo- 大屯棒
Kubo- no kon 久保之棍
Yonegawa no kon 与根川之棍
Yara no kon 屋良之棍

HOJO UNDŌ

 1 - Jōdan Mawashi Uchi (tempe)
 2 - Jōdan Uke
 3 - Chūdan Zuki (suigetsu)
 4 - Chūdan Harai Uke
 5 - Gedan Harai Uke
 6 - Gedan Uke
 7 - Chūdan Zuki, Jōdan Mawashi Uchi,  Gedan Uke
 8 - Chūdan Zuki, Gedan Harai Uke, Jōdan Nuki, Gedan Uke
 9 - Chūdan Zuki, Chūdan Harai Uke, Gedan Harai Uke, Kote Uchi, Gedan Uke
10 - Chūdan Zuki, Chūdan Harai Uke, Mawashi Kote Uchi, Gedan Uke

 

     KATA / BUNKAI

 
Ni cho- sai 二丁釵
San cho- sai 三丁釵
Shinbaru no sai 千原之釵
Shinbaru no sai 千原之釵  (avec Matayoshi no sai)

HOJO UNDŌ

1 - Jōdan Yoko Uchi (tempe)
2 - Jōdan Uke
3 - Chūdan Zuki (suigetsu)
4 - Chūdan Nuki (suigetsu/gorge)
5 - Gedan Harai Uke, Gedan Yoko Uchi
6 - Gedan Uke
7 - Age Uchi, Jōdan Mawashi Uchi (menton/tête)
8 - Chūdan Zuki, Gedan Harai Uke, Gedan Harai Uke, Jōdan Uchi
9 - Chūdan Zuki, Gedan Harai Uke, Jōdan Yoko Uchi, Jōdan Uchi
10 - Chūdan Zuki, Nikai Mawashi Uchi

 

     KATA / BUNKAI

 
Tunkuwa ichi トゥンクワー 1
Tunkuwa ni  トゥンクワー 2
Tunkuwa san トゥンクワー 3
Tunkuwa yon トゥンクワー 4 (Murayama Seitetsu)

HOJO UNDŌ

1 - Chūdan Kote Uchi
2 - Ryote Chūdan Uke
3 - Ryote Chūdan Zuki
4 - Shita kara Ue Buri, Go Te Dori
5 - Shita kara Ue Buri, Waki Shita Dori
6 - Yoko Mawashi, Koshi Te Dori
7 - Jōdan Uchi (tempe), Jōdan Uchi (tempe), Ago Ue Uchi (menton), Go Te Dori
8 - Ago Ue Uchi (menton), Ago Ue Uchi (menton), Jōdan Zuki (gorge)
9 - Hiza Mawashi, Nodo Zuki (gorge)
10 - Kubi Hasami Zeme / Gyaku Kubi Hasami Zeme

 

     KATA / BUNKAI


Nunchaku no kata ヌンチャク之型

 

     FURIKATA

 

Futokoro nunchaku 壊ヌンチャク
Mu-ge- nunchaku ムーゲー ヌンチャク

     KUMIWAZA


     KATA / BUNKAI

 

Nunti no kata 貫手之型
Chikin nu nunti 津堅之貫手


     KATA / BUNKAI

 

Tinbe- no kata ティンベー之型
Tinbe- no kata (2) ティンベー之型 (2) (Maeshiro Shusei)


     KATA / BUNKAI

 

Kue- nu ti クェー之手


     KATA / BUNKAI

 

Chikin akachu- nu ueku (nu) di 津堅赤人之櫂之手


     KATA / BUNKAI

 

Kama nu ti 鎌之手
Nagakama nu ti 長鎌之手 (Murayama Seitetsu)
Suruchin kama no kata スルチン鎌之型 (Hugo)
Itto- kama 一刀鎌


     KATA / BUNKAI

 

 Sansetsukon no kata 三節棍之型 (Murayama Seitetsu)

 

     FURIKATA

 

Futokoro sansetsukon 壊三節棍


     KATA / BUNKAI

 

Tekko- nu ti 鉄甲之手 (Hugo)


     KATA / BUNKAI

 

Suruchin no kata (1) スルチン之型 (1) (Itokazu Seikō)
Suruchin no kata (2) スルチン之型 (2)
(Hugo)

 

     FURIKATA

 

Suruchin sanshaku 三尺 (90cm), rokushaku 六尺 (181cm), hasshaku 八尺 (242cm), Uni suruchin ウニスルチン


     KATA / BUNKAI

 

Kuruman bo- no kata 車棒之型  (Hugo)


     KATA / BUNKAI

Kishu- no yonsetsukon 紀州の四節棍 (Hugo)

     KATA / BUNKAI

 

Chichi nu ti 月鎌之手  (Hugo)


KATA / BUNKAI

 

Ryu-sei no kata 流星之型 (Hugo)

     KUMIWAZA

     NAGE KATA