Curriculum

JŪNAN UNDŌJunan undo

échauffement et étirement des différents segments.
Kakato hiki age (shōmen).
Kakato uchi mawashi, soto mawashi.
Kakato geri : mashita, uchi, soto, mae, ushiro.

HOJO UNDŌ 1 (ichi)Hojo undo 1

 1 – Seiken zuki (chūdan・jōdan) 
 2 – Uraken (shōmen・yoko) uchi
 3 – Shōmen geri [chūsoku mae geri] (chūdan・jōdan)
 4 – Sokutō geri (chūdan・jōdan)
 5 – Mawashi geri (chūdan・jōdan・gedan)
 6 – Hiza geri (shōmen – mawashi hiza – jōdan)
 7 – Ushiro mawari sokutō geri
 8 – Ushiro mawashi geri
 9 – Renzoku zuki 2・3・4・5 renda
10 – Shutō uchi
11 – Shutō gyaku uchi

HOJO UNDŌ 2   (ni)Hojo undo 2

 1 – Hirate mawashi uke
 2 – Mawashi uke sokusen geri
 3 – Mawashi uke sokutō
 4 – Mawashi uke seiken zuki
 5 – Mawashi uke mawashi zuki
 6 – Hajiki uke hiraken zuki
 7 – Mawashi uke shutō – uraken uchi – shōken zuki
 8 – Mawashi uke hiji uchi (tate・yoko・ushiro)
 9 – Tenshin zensoku geri
10 – Tenshin kōsoku geri
11 – Tenshin shōken zuki
12 – Shōmen hajiki (me tsubushi)
13 – Koi no shippo tate uchi

       KITAE WAZA

Kote kitae (uchi kote,soto kote, dentō kitae)
Sune kitae (daitai, katai uchi, soto)
Karada kitae (mune, hara)
Karada kitae (maegeri, mawashigeri)
Hasami uke (Sune, kote)
Hikizumō, oshiai …
Tanren dōgu

      ENTRAINEMENT AUX TECHNIQUES

Techniques d’attaque, de défense
Kaeshi waza, Nage waza
Mitt uchi
Idō keiko

KATA / BUNKAI
sanchinSanchin

KanshiwaKanshiwa

KanshuKanshu

Se-chinSe-chin

Se-sanSe-san

Se-ryu-Se-ryu-

KanchinKanchin

Sanse-ryu-

YAKUSOKU KUMITE 1 (KYŪ)Kyu yakusoku kumite

 1 – Jōdan tsuki / Jōdan uke ~ Seiken zuki
 2 – Chūdan tsuki / Uchi uke ~ Seiken zuki
 3 – Chūdan tsuki / Soto uke ~ Seiken zuki
 4 – Gedan tsuki / Gedan uke ~ Seiken zuki
 5 – Jōdan tsuki / Mawashi uke ~ Seiken zuki
 6 – Shōmen geri / Shōtei uchi osae ~ Mawashi geri
 7 – Sokutō geri / Shōtei uchi osae ~ Mawashi geri
 8 – Mawashi geri / Hiza kote uke ~ Mawashi geri
 9 – Ushiro mawari sokutō geri / Shōtei uchi osae ~ Mawashi geri
10 – Ushiro mawashi geri / Kote uke ~ Mawashi geri

YAKUSOKU KUMITE 2 (DAN)Dan yakusoku kumite

        JIYŪ KUMITE

TANTŌ DORITanto dori

        BŌ DORI

TameshiwariTAMESHIWARI

Kakuzai wari, ita wari, batto wari
Kawara wari
Bin wari
Renga wari
Burokku wari